Close

Algemene voorwaarden

 • Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:

 • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden
 • Afmener: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst een Virtual Reality ervaring afneemt c.q. wenst af te nemen van VRkinderfeestje.nl voor een bepaalde periode. Hier valt ook het huren van materiaal onder.
 • Deelnemingsovereenkomst: de overeenkomst tussen de Afmener en de Organisatie op grond waarvan Afmener gerechtigd is deel te nemen aan de Virtual Reality ervaring.
 • VRkinderfeestje.nl: een domein van Virtual Dimension B.V., statutair gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82103402.
 • Apparatuur: alle apparaten die VRkinderfeestje.nl voor gebruik beschikbaar stelt, alsmede alle bij voornoemde zaken behorende accessoires, bekabelingen en verpakkingsmaterialen.
 1. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Deelnemingsovereenkomsten.

2.2 Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. In dat geval treden partijen in overleg teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de niet vernietigde bepalingen uit de Algemene Voorwaarden in acht worden genomen.

 1. Reservering

3.1 Alle reserveringen van VRkinderfeestje.nl worden tot stand gebracht via het boekingssysteem op www.vrkinderfeestje.nl. Telefonische reserveringen worden eveneens via dit boekingssysteem ingevoerd. Opdrachten kunnen ook apart afgehandeld worden middels offertes en/of facturaties. De reservering wordt bevestigd per e-mail. Wanneer deze bevestigingsmail niet is ontvangen, is de reservering niet vastgelegd. Let op, de bevestigingsmail komt af en toe in de spamfolder terecht.

3.2 Zorg dat je op tijd aanwezig bent! Ben je te laat, dan moet helaas de duur van de VR experience worden ingekort. De gereserveerde tijd is de starttijd van het programma.

 1. Annulering

4.1. Afmener kan zijn aanmelding/reservering niet eenzijdig wijzigen.

4.2. Annulering van de inschrijving/reservering dienen per email plaats te vinden via info@vrkinderfeestje.nl of middels het reserveringssysteem van VRkinderfeestje.nl. Bij annulering van de inschrijving/reservering door Afmener tot 48 uur voor aanvang wordt het gehele inschrijfgeld zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een week, teruggeboekt. Bij een annulering tot 24 uur voor aanvang wordt er 50% van het inschrijfgeld teruggeboekt. Daarna is restitutie niet meer mogelijk. Wanneer je zonder bericht niet komt, is restitutie van het inschrijfgeld niet mogelijk.

 1. Betaling

5.1 De Afmener wordt geacht de door VRkinderfeestje.nl gehanteerde tarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. Afmener dient het totaalbedrag per bank uiterlijk 48 uur voor aanvang van de reservering te voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2 Consumpties en aankopen bij VRkinderfeestje.nl kunnen met PIN betaling voldaan worden. In verband met de veiligheid wordt geen contact geld aangenomen.

 1. Minimumleeftijd & begeleiding

6.1. De aanbevolen minimum leeftijd is 8 jaar. Kinderen tot 14 jaar dienen te worden begeleid door minimaal één volwassene.

 1. Aansprakelijkheid

7.1. De afnemer verklaart zich op de hoogte te stellen van het feit dat hem de Apparatuur in goede conditie door VRkinderfeestje.nl wordt geleverd.

7.2. Indien zich tijdens de VR ervaring een storing in of aan de Apparatuur voordoet, dient de afnemer dit direct te melden aan een medewerker van VRkinderfeestje.nl. Het is de Afmener niet toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de Apparatuur, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Indien storingen of gebreken in of aan of van de Apparatuur niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan VRkinderfeestje.nl is de afnemer volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zal zijn.

7.3. Alle schade die tijdens de gebruiksperiode aan de Apparatuur is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de Afmener, zulks indien vergoeding van die schade niet is gedekt door enige door Afmener afgesloten verzekering.

7.4. VRkinderfeestje.nl is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat gedurende de VR ervaring als gevolg van het niet of niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van de Apparatuur of die wordt toegebracht aan personen en/of zaken door of bij het werken met de Apparatuur.

7.5. VRkinderfeestje.nl is niet aansprakelijk ingeval van verlies, diefstal of beschadiging van geld, juwelen, sieraden, kunstvoorwerpen, waarde documenten of andere zaken van waarde.

7.6. De aansprakelijkheid van VRkinderfeestje.nl is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor VRkinderfeestje.nl verzekerd is vermeerderd met het bedrag van het onder die verzekering toepasselijk eigen risico. VRkinderfeestje.nl is in ieder geval niet aansprakelijk voor:

 • Schade ten gevolge van het niet opvolgen door de Afmener van door of namens de Organisatie gegeven instructies en van het niet naleven van algemene normen van openbare orde, goede zeden en fatsoen;
 • Schade ten gevolge van verlies, beschadiging of diefstal van aan de Afmener toebehorende en naar het Terrein meegebrachte goederen;
 • Schade veroorzaakt door andere Afmeners.

7.7. De Afmener die toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichting(en), waaronder tevens, doch niet beperkt daartoe, wordt begrepen het in strijd handelen met het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, is tegenover VRkinderfeestje.nl aansprakelijk voor de door VRkinderfeestje.nl geleden dan wel te lijden schade, zowel direct als indirect, onverminderd diens overige rechten .

7.8. Afmener vrijwaart VRkinderfeestje.nl tegen alle aanspraken van derden in verband met zijn handelen of nalaten.

7.9. VRkinderfeestje.nl onthoudt zich van inmenging met betrekking tot geschillen waarbij zij geen partij is waaronder begrepen, doch niet beperkt daartoe, geschillen tussen Afmeners onderling.

 1. Verzekering

8.1. Afmener dient zorg te dragen voor een dekkende verzekering op de te gebruiken Apparatuur tegen verlies, diefstal of aangerichte schade van of aan de te gebruiken Apparatuur, gedurende de gehele gebruiksperiode. De te verzekeren waarde van de te gebruiken zaken wordt op schriftelijk verzoek van Afmener door VRkinderfeestje.nl meegedeeld.

 1. Overig

9.1. De afnemer zal geen gegevens uit offertes of huurovereenkomsten kopiëren en/of aan derden tonen of bekend maken.

9.2. VRkinderfeestje.nl is gevestigd op het terrein van Vechtclub XL. Overdag vindt er toezicht plaats op het terrein, en anders is het hek gesloten. Afmener kan diens auto of fiets op dit terrein parkeren, echter uitsluitend op eigen risico.

9.3. Tijdens en voor de VR ervaring is drugs‐ en/of alcoholgebruik verboden. Wanneer bij aanvang van het spel een medewerker van VRkinderfeestje.nl twijfelt aan de gesteldheid van een Afmener, heeft de medewerker het recht deze Afmener te weigeren zonder restitutie van het inschrijfgeld. In het geval van onwenselijk gedrag, behoudt VRkinderfeestje.nl het recht om te allen tijde de deelname van de Afmener af te breken.

9.4. Op de Deelnemingsovereenkomst, waarvan de Algemene Voorwaarden deel uitmaken is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.5. De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar op https://www.vrkinderfeestje.nl. Ook worden deze op verzoek toegezonden. Middels de inschrijving verklaart Afmener zich akkoord met de Algemene Voorwaarden.

Vanwege personeelstekort hebben wij (VR Nederland) besloten te stoppen met VRKinderfeestje.nl. Er wordt dus niet meer gereageerd op aanvragen via deze website. Het is nog wel mogelijk om VR brillen te huren, dit kan via onderstaande button.

Chat openen
Snel wat weten? Live Chat Whatsapp ons!
Snel wat weten? Live Chat Whatsapp ons!